Konstnärlig gestaltning i Argus

Argus, Falkenbergs kunskaps- och kulturcentrum, har ett ambitiöst konstnärligt program. Redan i ett tidigt skede engagerades den brittiska konstnären Olivia Plender för att ta fram ett verk som knyter samman kunskapscentret med den nya stadsparken som är tänkt att anläggas i anslutning till Argus. Stadsparkens framtid är i nuläget oviss, men Olivia har med tankar kring parken i sitt projekt.

Konstnären valdes för uppdraget utifrån sin forskande inriktning med tydligt fokus på lärandemiljöer och kunskapsspridning.

Olivia Plenders processinriktade konst bygger ofta på workshops där konstnären lär känna de aktörer och brukare hon arbetar med. I Falkenberg har hon till exempel träffat elever, lärare, bibliotekspersonal samt en grupp kvinnor med särskild kunskap om att tillverka lapptäcken. Genom detta konstnärliga samarbete arbetar hon vidare med medborgarnas tankar och synpunkter inför den kommande gestaltningen.

Projektet är ett samarbete med Statens kulturråd inom ramen för dess fleråriga projekt Konst i stadsutveckling. Målsättningen är att verket ska vara klart under 2023.

Argus proposal
Olivia Plender, Förslag till konstnärlig gestaltning i Argus